Obec Sklené sa rozprestiera v južnom cípe Turčianskej záhradky na úpätí pohoria Žiar, ktorý oddeľuje Hornonitriansku kotlinu od Turčianskej kotliny. Malebné prostredie dotvárajú na severe Malá Fatra, na východe Veľká Fatra a Kremnické vrchy a do scenérie neodmysliteľne zapadá rieka Turiec. Turiec zbiera všetky potoky zo Skleného, ako je Mútnik, Biely potok, Besná voda. Kataster obce s rozlohou 4 050 ha sa nachádza v nadmorskej výške 585 až 928 metrov.


 

COVID - 19

Obecný úrad Sklené oznamuje z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu Ústredným krízovým štábom a sprísnenia podmienok dodržania nariadených opatrení budú úradné hodiny s pôsobnosťou od 15.10.2020 pre občanov od 8:00 - 12:00hod.

Doporučujeme občanom, aby komunikovali s pracovníkmi OÚ e-mailom: skl-obecnyurad@gaya.sk alebo telefonicky: 043/4955200

 
 
 
 

Obec Sklené vyhlasuje výberové konanie

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5   odsek 3 zákona NRSR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

na obsadenie funkcie

RIADITEĽA/KY Základnej Školy SKLENÉ

  s predpokladaným nástupom 2. novembra 2020

Informácie k výberovému konaniu na pozíciu RIADITEĽA Základnej školy v Sklenom2.pdf (73625) (22.9.2020)

 

Zberné zhromaždisko (za poštou) v Sklenom je zrušené od 1.1.2020

V prípade potreby vývozu odpadu zo stavebného materiálu, starého nábytku, starej krytiny atď volajte:

Skládka Horná Štubňa  0907 205 626

Sledovať nás môžete aj na facebooku www.facebook.com/Sklene?ref=ts&fref=ts

Meniny na web

Mesto Turčianske Teplice od 1.10.2020 spustilo spoplatnený parkovací systém na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta.

Vodiči budú môcť parkovať na pozemných komunikáciách v centrálnej zóne mesta výlučne na parkovacích miestach označených príslušným dopravným značením formou platby v parkovacom automate.

Pri kúpe parkovacieho lístka je cena 0,30€ za prvú hodinu, 0,50€ za každú ďalšiu aj začatú hodinu.

Zakúpený parkovací lístok je potrebné umiestniť za čelné sklo vozidla, alebo ak ste motorkár, mať ho uschovaný pri sebe pre prípad kontroly.

Obyvatelia mesta (s trvalým, resp. prechodným pobytom) ako aj podnikateľské subjekty so sídlom na území mesta Turčianske Teplice majú možnosť zakúpiť si na Technických službách rezidentské alebo abonentské parkovacie karty s platnosťou 1 rok.

 

viac info získate tu

ZBER ODPADU V OBCI SKLENÉ

Obec Sklené zrušila zberný dvor 01.01.2020.

Vývoz KO sa prevádza

v letnom období od: 01.05. – 30.09. nasledujúceho roka 2x za mesiac (každý párny týždeň)

v zimnom období od: 01.10. – 01.05. nasledujúceho roka 4x za mesiac

Separovaný zber sa robí podľa odberu odbernou spoločnosťou.

Každý zvoz separovaného odpadu  sa vyhlasuje minimálne 2 dni pred odberom.

Obec Sklené má na svojej webovej stránke zverejnené oznámenie „Čo a ako separovať“.

Čo a ako separovať?.pdf (93630)

 

miera vytriedenia odpadu Obec Sklené 2019.pdf (91210)

 

Zákaz spaľovania

Spaľovanie konárov, obuvi, obnoseného šatstva a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:
- zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
-   zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Pri spaľovaní odpadov  sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením odpadu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.  Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. Ak teda niekto spaľuje odpad – lístie, trávu, konáre ..., odpad z domu – obuv, obnosené šatstvo, plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

Kontakt

Obec Sklene
Sklené 97
Sklené
03847

043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972

Na základe prijatých VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva OZ zo dňa 14.12.2012 je možné aby občania ako pomôcku v nasledujúcich prípadoch vyplnili tieto tlačivá:

Oznámenie danovej povinnosti.pdf v prípade ak napríklad parkujete Vaše osobné/nákladné mot.vozidlá na obecných verejných priestranstvách, alebo využívate verejné priestranstvá na skládku
Tlačivo na zníženie komunálneho odpadu.pdf v prípade ak sa člen domácnosti nezdržiava v mieste pobytu počas zdaňovacieho obdobia viac ako 90 dní (+ prílohy podľa platného VZN obce)

Tlačivá je možné vyplniť aj na Obecnom úrade v Sklenom.
 

počítadlo.abz.cz

© 2018 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode