Majetok na predaj

 
zverejnené 12.10.2021
 
 
 
zverejnené 8.7.2021
 
 

Zverejnenie priameho predaja majetku 1 2019 pozemok Dubovský.pdf (351567) 21.6.2019

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 1 2019 pozemok Dubovský.pdf (347,2 kB) 29.5.2019

 

Podľa Zásad o hospodárení s majetkom Obce Sklené, Čl.4 písm.B ods. 6c) sa prevod majetku obce musí vykonať

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu /vyhláška č.492/2004 Z.z. v z.n.p./ - obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov.

 

Celé znenie Zásad hospodárenia s majetkom Obce Sklené nájdete v záložke Legislatíva - Všeobecne záväzné mariadenia