Cenník služieb poskytovaných obcou

 

1. Vyhotovenie fotokópií textu Poplatok
- formát A4 jednostranne 0,07€
- formát A4 obojstranne 0,14€
- formát A3 jednostranne 0,14€
- formát A3 obojstranne 0,28€
2. Odoslanie faxu                                        Poplatok
- v rámci SR- do formátu A4       
            prvá strana 0,70€
            každá ďalšia strana 0,70€
- mimo územia SR- do formátu A4  
            prvá strana 0,80€
            každá ďalšia strana 0,80€
3. Oznam v miestnom rozhlase   Poplatok
bežný oznam v obecnom rozhlase 2€
4. Poplatok za prenájom obecného majetku             Poplatok
a/  priestory veľkej sály v obecnom dome  
        do 8 hod. bez vykurovania/ s vykurovaním 37€ / 53€ *
        8 - 24 hod. bez vykurovania 48€
        8 - 12 hod. s vykurovaním 57€ *
        12 - 24 hod. s vykurovaním 63€ *
b/   priestory malej sály v obecnom dome  
        do 3 hod. bez vykurovania / s vykurovaním 12€ / 19€
        3 - 6 hod. bez vykurovania / s vykurovaním 18€ / 28€
        6 - 12 hod. bez vykurovania / s vykurovaním 22€ / 37€
c/   priestory miestností na obecnom úrade  
        do 3 hodín bez vykurovania / s vykurovaním 13€ / 20€
        3 - 6 hod. bez vykurovania / s vykurovaním 17€ / 28€
d/   poplatok za obecnú knižnicu- ročný poplatok  
        deti do 15 rokov 0,33€
        dospelí 0,66€

* vykurovanie si zabezpečuje nájomca

Od poplatku sú oslobodené dobrovoľné a spoločenské organizácie v obci na schôdzovú činnosť, zasadnutia členov obecných organizácií.

Dom smútku na vykonanie poslednej rozlúčky                            10€
poplatok sa zvyšuje za použitie chlad.zariadenia denne o           2€
Zapožičanie           Poplatok
a/ prívesný vozík  
        pracovný den do 15:00 hod/ poplatok na deň 5€
        nepracovný deň/ poplatok na deň 7€
b/ miešačka  
        malá/ poplatok na deň 5€
        veľká/ poplatok na deň 7€
c/ drobné elektrické náradie/ poplatok na deň 3€
d/ iné mechanické náradie/ poplatok na deň 2€

 

Tieto poplatky sú schválené vo VZN obce Sklené číslo 13/2012 zo dňa 14.12.2012. Celé znenie tohto VZN nájdete v sekcii Legislatíva - Všeobecne záväzné nariadenia.