Výrub stromov:

Na Obecný úrad treba doniesť vyplnené priložené tlačivo a zaplatiť správny poplatok podľa ceníka priloženého v žiadosti. Netreba zabudnúť do tlačiva vyplniť aj obvod kmeňov meraný vo výške 1,3m a parcelu na ktorej strom rastie.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, rastúceho mimo lesa.doc (0)

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce.
Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadosť musí obsahovať prílohy:

 • list vlastníctva nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako tri mesiace,

Poplatky:

 • fyzické osoby = 10,00 EUR
 • právnické osoby = 100,00 EUR

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 1. za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2,
 2. v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,
 3. na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách,
 4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 5. ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
 6. ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza,
 7. na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
 8. na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
 9. ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

Ustanovenie podľa písm. a) a b) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

Ten, kto z dôvodov uvedených v písm. d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť na Obecnom úrade v Sklenom. Tlačivo oznámenia musí obsahovať všetky náležitosti ako žiadosť na výrub dreviny. Zároveň je potrebné preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Stavebný úrad:

Na Obecný úrad treba doniesť vyplnené tlačivo, podľa typu stav.úprav.

dodatočné stavebné povolenie.docx (33746)
dodatočná zmena stavby pred dokončením.doc (124416)
kolaudačné žiadosť.doc (190976)
ohlásenie udržiavacích prác.docx (13174)
predĺ.termínu ukonč.stavby.doc (87552)
rekolaud.doc (103936)
stavebné po úz..doc (121344)
stavebné.doc (120832)
územné.doc (119808)
zmena stavby pred dokončením.doc (119296)
stavebné úpravy.doc (25,5 kB)

asanácia .doc (130560)

návrh na umiestnenie stavby.doc (49 kB)

ohlásenie drobnej stavby.doc (25 kB)

 


ak budete využívať na úpravy aj susedné parcely:

vyjadrenie_suseda.pdf (154,9 kB)

 

Správne poplatky určené pre stavebný úrad- stavebné poplatky

 

Register obyvateľstva:

 

Na vybavenie, alebo zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz navrhovateľ/navrhovateľov – majiteľa/všetkých spolumajiteľov bytu alebo rodinného domu prihlasenie_pobyt.pdf (47,4 kB)
 • vyplniť tlačivo „Návrh na zrušenie trvalého/prechodného pobytu“ a podpísať na OÚ alebo dať na ňom overiť podpis trvaly_pobyt_zrusenie.pdf (80 kB)
 • aktuálny list vlastníctva s kolkom 3,- €
 • v niektorých prípadoch právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho – vlastníckeho práva, o majetkovom vysporiadaní manželov po rozvode, rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby, skončenie platnosti nájomnej zmluvy.

Bez poplatku, vybavené do 30. dní

 

Matrika:

Sobáš:

Snúbenci, ktorí majú záujem o uzavretie manželstva v Obci Sklené môžu konzultovať termíny uzavretia manželstva s Matričným úradom Sklené.

Sobáš v sobášnej miestnosti v budove Obecného úradu Sklené- bez poplatku.

Žiadosť o uzavretie manželstva:

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, ktorý vystaví zmocnenie k uzavretiu manželstva pre matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva.


K žiadosti treba pripojiť tieto doklady: (pokiaľ sú obidvaja snúbenci slovenskými občanmi)
Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviská. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Cudzinci predložia:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
rodný list
doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
doklad o štátnom občianstve
doklad o pobyte
potvrdenie o osobnom stave
úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
Je potrebná osobná konzultácia na Matričnom úrade.

 1. Slobodní:
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
 2. Ovdovelí:
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho
 3. Rozvedení:
  1. vlastné rodné listy
  2. platné občianske preukazy
  3. právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
 

Uvítanie detí do života:

Zápisy detí do pamätnej knihy obce Sklené robíme v sobášnej sieni.

Zápisy sa organizujú minimálne raz ročne.

 

Úmrtie- pohreb:

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.

Čo potrebujete:
3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz nebohého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.

Čo obdržíte na matrike:

 • úmrtný list
 • tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb
 • informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku
 • informácie o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí jednotlivým úradom

Občiansky pohreb  v Dome smútku – poplatok 10€ (pri použití chladiaceho zariadenia + 2€ )

Prenájom hrobového miesta na cintoríne v Sklenom:

Vzor č. 2_ZMLUVA O NAJME HROBOVEHO MIESTA Sklené(1).pdf (514784)

 

 

Rybársky lístok:

Vydáva sa na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Rybársky lístok sa vydáva:

 • týždenný – 1,50 €
 • mesačný – 3 €
 • ročný – 6,50 €
 • trojročný – 16,50 €

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva iba so súhlasom zákonného zástupcu (zadarmo).