Pozvánka na 8.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sklenom

03.11.2023 12:40

Starosta obce Sklené v zmysle § 12 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 48 ods. 4 písm. e)
zákona č. 355/2007 Z. z. z v o l á v a 8. zasadnutie

 

Program zasadnutia je v priloženej pozvánke

 

Pozvánka 8.11.2023 8. OZ.pdf (203039)

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972