5. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4.8.2023

27.07.2023 08:24

Starosta obce Sklené v zmysle § 12 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. z v o l á v a 5. zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Sklenom , ktoré sa uskutoční dňa : 04.08.2023 o 18.00 hod.Program zasadnutia je v priloženej pozvánke

Pozvánka 4.8.2023 5. OZ 1.pdf (235877)

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972