Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o Zákaze užívania alkohol.nápojov.doc (39,5 kB)

Zásady hospodárenia.doc (152 kB)

Štatút obce Sklené.pdf (272,7 kB)

VZN ROKOVACI PORIADOK OBECNEHO ZASTUPITELSTVA V SKLENOM.pdf (187,5 kB)

VZN O miestnej dani z nehnuteľností.pdf (159,4 kB)

VZN O miestnej dani za predajné automaty.pdf (140,1 kB)

VZN O miestnej dani za psa.pdf (179,6 kB)

VZN o miestnej dani za predajné automaty.pdf (140,1 kB)

VZN O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.pdf (143,6 kB)

VZN O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY.pdf (170,2 kB)

VZN O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV V OBCI SKLENÉ.pdf (177,1 kB)

VZN O službách poskytovaných obcou a poplatku za tieto služby.pdf (228,1 kB)

VZN UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A PORIADKU NA ÚZEMÍ OBCE SKLENÉ.pdf (159,6 kB)

Dodatok č.2.2013 k VZN 13 2012 zo dna 14.12.2012.pdf (256868)

Dodatok č. 1 2013 k VZN 12.2012 zo dna 14.12.2012.pdf (226350)

VZN o sposobe nahradneho zasobovania vodou a nahradneho odvadzania odpadovych vod a o zneskodnovani zump.pdf (267945)

VZN o zápise predprimárneho, primárneho vzdelávania a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Sklené.pdf (3252327)

Dodatok č12019 k VZN č12_2012.pdf (229,3 kB)

Dodatok č. 2 2019.pdf (90690)

VZN 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklené.pdf (457116)

VZN č. úhrada príspevku za MŠ a ŠKD..pdf (123,8 kB)
Dodatok č. 1 2021-converted.pdf (160,5 kB)

PHSR Sklené 2021-2027.pdf (2,2 MB)
Príloha č. 1 Komunitný plán SS Obce Sklené.pdf (204,8 kB)
VZN č3_2022 - čas na predaj tovaru a služieb.docx (29861)

VZN 1_2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklené.pdf (117917)

VZN 3 2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.pdf (217952) 14.2.2023
VZN 2 2023 O službách poskytovaných obcou a poplatku za tieto služby.pdf (388337) 14.2.2023
 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972