Majetok na predaj

2017

Zverejnenie priameho predaja majetku3 2017 pozemok Kohutka.pdf (642390) 11.10.2017
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku4 2017 pozemok Kovalčík Eduard.pdf (642050) 11.10.2017
 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 3 2017 pozemok CKN 867.pdf (465,8 kB) 12.7.2017

PREDANE Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 1 2017 Sandero.pdf (438558)
PREDANE Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku2 2017 AVIA.pdf (539855)
 

 

2016

zamer odpredaja prebytočného hnuteľného majetku.pdf (129,9 kB) (7,9,2016)

Predaj majetku obce Sklené 2015 CKN 533.pdf (93134)

Znalecký posudok parcela CKN 533 v k.ú. Sklené.pdf (352863)

Katastrálna mapa parcely CKN 533 v k.ú. Sklené.pdf (316589)
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku 28.9.2015 Jarý, Jará.pdf (357462) (28.9.2015)
Zverejnenie zámeru predaja majetku 28.9.2015 Chalmovský.pdf (589434) (28.9.2015)
 

 

 

Podľa Zásad o hospodárení s majetkom Obce Sklené, Čl.4 písm.B ods. 6c) sa prevod majetku obce musí vykonať

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu /vyhláška č.492/2004 Z.z. v z.n.p./ - obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov.

 

Celé znenie Zásad hospodárenia s majetkom Obce Sklené nájdete v záložke Legislatíva - Všeobecne záväzné mariadenia