Informácia pre voliča- Voľby do VUC 2017

WVUC17_I1skA4.pdf (151560) 30.6.2017

 

ZVEREJNENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA

RIADITEĽKU MATERSKEJ ŠKOLY SKLENÉ

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy.docx (13 kB)
Materská škôlka.docx (14 kB) (Zverejnené 24.5.2017)
 

Obec Sklené sa rozprestiera v južnom cípe Turčianskej záhradky na úpätí pohoria Žiar, ktorý oddeľuje Hornonitriansku kotlinu od Turčianskej kotliny. Malebné prostredie dotvárajú z východu Malá Fatra, zo západu Veľká Fatra a do scenérie neodmysliteľne zapadá rieka Turiec. Turiec zbiera všetky potoky zo Skleného, ako je Mútnik, Biely potok, Besná voda. Kataster obce o rozlohe 4050ha sa nachádza v nadmorske výške 585 až 928 metrov.

Zákaz spaľovania

Spaľovanie konárov, obuvi, obnoseného šatstva a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:
- zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
-   zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Pri spaľovaní odpadov  sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením odpadu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.  Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. Ak teda niekto spaľuje odpad – lístie, trávu, konáre ..., odpad z domu – obuv, obnosené šatstvo, plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

Sledovať nás môžete aj na facebooku www.facebook.com/Sklene?ref=ts&fref=ts

Kontakt

Obec Sklene

Sklené 97
Sklené
03847

043/4955200
0911817956

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972

Meniny na web

Na základe prijatých VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva OZ zo dňa 14.12.2012 je možné aby občania ako pomôcku v nasledujúcich prípadoch vyplnili tieto tlačivá:

Oznámenie danovej povinnosti.pdf v prípade ak napríklad parkujete Vaše osobné/nákladné mot.vozidlá na obecných verejných priestranstvách, alebo využívate verejné priestranstvá na skládku
Tlačivo na zníženie komunálneho odpadu.pdf v prípade ak sa člen domácnosti nezdržiava v mieste pobytu počas zdaňovacieho obdobia viac ako 90 dní (+ prílohy podľa platného VZN obce)

Tlačivá je možné vyplniť aj na Obecnom úrade v Sklenom.
 

Biologický odpad, objemový odpad textil, šatstvo a obuv ako aj pneumatiky je možné doviezť do areálu zberného dvora (za poštou) v Sklenom

pondelok od 08:00 - 13:00hod.

streda od 12:00-17:00hod.

piatok 12:00-17:00hod.

sobota od 08:00 - 13:00hod.

nedela a sviatky mimo prevazky

za prítomnosti povereného pracovníka obce.

počítadlo.abz.cz