P O Z V Á N K A

 Starosta obce Sklené v zmysle § 12  zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien   z v o l á v a  3. verejné   zasadnutie

            OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVO

v Sklenom , ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2016  o 17.00 hod.  v  Obecnom dome v Sklenom

Program:   OZ pozvánka 3 2016 .pdf (210462) 19.9.2016

 

 

 

Poľovnícke združenie Zverín-Vysoký vrch Dubové oznamuje, že náhrady za užívanie poľovného revíru v prospech vlastníkov budú vyplácané osobne a v hotovosti dňa 10.10.2016. Viac informácií v dokumente: Verejný oznam PR.pdf

 

rozpoctovy harmonogram 2017.pdf (126,3 kB)

 

vyberove konanie riaditel_ka MS sklene.pdf (473594)

Obec Sklené sa rozprestiera v južnom cípe Turčianskej záhradky na úpätí pohoria Žiar, ktorý oddeľuje Hornonitriansku kotlinu od Turčianskej kotliny. Malebné prostredie dotvárajú z východu Malá Fatra, zo západu Veľká Fatra a do scenérie neodmysliteľne zapadá rieka Turiec. Turiec zbiera všetky potoky zo Skleného, ako je Mútnik, Biely potok, Besná voda. Kataster obce o rozlohe 4050ha sa nachádza v nadmorske výške 585 až 928 metrov.

Zákaz spaľovania

Spaľovanie konárov, obuvi, obnoseného šatstva a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:
- zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
-   zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Pri spaľovaní odpadov  sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením odpadu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.  Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. Ak teda niekto spaľuje odpad – lístie, trávu, konáre ..., odpad z domu – obuv, obnosené šatstvo, plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

Sledovať nás môžete aj na facebooku www.facebook.com/Sklene?ref=ts&fref=ts

Kontakt

Obec Sklene

Sklené 97
Sklené
03847

043/4955200
0911817956

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972

Meniny na web

Na základe prijatých VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva OZ zo dňa 14.12.2012 je možné aby občania ako pomôcku v nasledujúcich prípadoch vyplnili tieto tlačivá:

Oznámenie danovej povinnosti.pdf v prípade ak napríklad parkujete Vaše osobné/nákladné mot.vozidlá na obecných verejných priestranstvách, alebo využívate verejné priestranstvá na skládku
Tlačivo na zníženie komunálneho odpadu.pdf v prípade ak sa člen domácnosti nezdržiava v mieste pobytu počas zdaňovacieho obdobia viac ako 90 dní (+ prílohy podľa platného VZN obce)

Tlačivá je možné vyplniť aj na Obecnom úrade v Sklenom.
 

Biologický odpad, objemový odpad textil, šatstvo a obuv ako aj pneumatiky je možné doviezť do areálu zberného dvora (za poštou) v Sklenom

pondelok od 08:00 - 13:00hod.

streda od 12:00-17:00hod.

piatok 12:00-17:00hod.

sobota od 08:00 - 13:00hod.

nedela a sviatky mimo prevazky

za prítomnosti povereného pracovníka obce.

počítadlo.abz.cz